muök mɛnh puɔ̈lguöp
muök mɛnh puɔ̈lguöp

Luiku e tok ku buk liëcdu cɔl aŋic bɛ̈n bëi ke pɛ̈th

Dinka couple looking at booklet

Wël tɔ̈u athor kënë yic aci kek looi tɛ bi thɛɛrbei/määr riɛ̈m gël thïn. Ɣok a jäm kek kuat ë raan ë bën e rin wël käkä.

Jam dhɛ̈l wën bi thɛ̈ɛ̈rbei tekic ku gël wei aya käŋ tiët nyin liec – cimëne jam dhɛ̈l wën bi maan meth kony bi rëël ke puɔ̈lguop a käŋ thɛɛr wën tɔ̈u tiët nyin liëc.

Acie ke wën rot lääc looi, ku tedɛ̈t pir meth aleu bi gua määr tɛ̈ këëc yen gua dhiët. Kuna looi kënë rot wiik 20 cok liëc yic ka yen aye cɔl määr ë riɛ̈m/thɛ̈ɛ̈rbei.

Käŋ 5 wën lëuku yïn kony tëŋ yic thɛ̈ɛ̈rbei ku bi rot cïï looi

Kääŋ
Dääi, piëŋe wala kuen

Wël bi yïn ku mɛ̈nhdhu kony ba näŋ liëc pɛth, kek kuɔ̈ny kääckun ku kɔ̈ɔ̈ckun ŋiëc piälguöp.

Wël Pɛ̈th video Cekic

Video cekic  ke lëŋ yic wël wën lɔ cok wɛ̈t käŋ diäär ku kääcken aleu ku bïk looi kek kony kɔcken piälguöp bïk kaam thɛɛrbei tekic.

This video has in-language and English closed captions.

Athor Gɛ̈ɛ̈t nyin alɔŋthin

Athor gɛɛt nyin lëŋic wël ye piŋ rool. Athor Gɛ̈ɛ̈t nyin alɔŋthin abi diäär ku kääcken yiëk riɛ̈l ku bïk pïŋ kaamden nhiärke, ke lëŋ Thura bï kek kuɔ̈ny wël lëk piälguöp.

The audio content is the same as the PDF booklet below.

Athorkënë

Athorkënë (PDF) këk wël kɔ̈k eben ci kek got ku bïk diär ku kääcken kony bïk näŋ piälguop ee liëc yic ku gël thɛɛrbei ke looi yic.

Wɛ̈t

Luɔ̈nda e ku buk kony diäär ku kɔ̈cken ci kät ku abikook tɛ bei kek cɔ̈k thin, ku kɔ̈ɔ̈c ŋiëc pialguöp muök kek nhïïm, bïk deetic yeŋo leu ku bïk looi ku bïk kaam bi thɛ̈ɛ̈rbei tekic.

Käk ciɛ̈ɛ̈ŋ ci nyiäi Tɛn Athor Wël Matic Pial Meth, aci keek loi ku bïk kɔc akutnhïïm jam thööŋ Arabic, Dari, Dinka ku Karen kony.

Käkkäk pɛth kënë aci looi akutnhom Centre of Research Excellence in Stillbirth (Stillbirth CRE)
ke ye löön ci math yic ke Stronger Futures CRE rɛ̈l Murdoch Children’s Research Institute (MCRI), and Multicultural Centre for Women’s Health (MCWH).

wëu ɣɛ̈th thin

Löön ŋiëc Muök Meth ee wɛ̈uke yiök tɛnë Akumadit Australian tɛ̈në Akutnhom piälguöp ku Muök Kɔcdit

Stillbirth CRE aŋic kɔc Adööc Aboriginal ku Torres Strait Islander ke ye kɔ̈c tuëŋ kɔ̈ŋ pɛ̈n këne cëëŋ ku kuat wɛ̈ɛ̈rken dit thɛɛr lëŋ nhiim pïnyden kënë yen cïëŋ ɣok, piööcku ku luiku thin.