ဖိသၣ်ဆံး ဒိၣ်ထီၣ် ဒီး အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့
ဖိသၣ်ဆံး ဒိၣ်ထီၣ် ဒီး အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

မၤသကိးတၢ်ဒ်သိးနကဒၢဘၣ်နဖိမုာ်မုာ်အဂီၢ်

Karen couple looking at booklet

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢလံာ်တဘၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢကဒီသဒၢ ဖိသၣ်အသးသမူလၢာ်လၢဒၢလီၢ်အပူၤ အဂီၢ်လီၤ. ပတဲသကိးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဒီးၦၤကိးဂၤဒဲးလီၤ.

တၢ်တဲသကိးတၢ်လၢကဒီသဒၢဖိသၣ်အသးသမူကလၢာ်လၢဒၢလီၢ်အပူၤအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲကျဲတဘိလၢပကွၢ်ထွဲ ၦၤမိၢ်ဒၢ – ဒ်ပကွၢ်ထွဲမိၢ်ဒၢလၢ အကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်အသိးစ့ၢ်ကီးလီၤ.

ဖိသၣ်အသးသမူလၢာ်ဆိဝဲလၢတချုးအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဘၣ်အခါန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်ညီနုၢ်မၤအသးဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ကဲထီၣ်သးသ့ဝဲလီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ၅ မံၤ လၢနမၤသ့ ဒ်သိးနကဒီသဒၢ ဖိသၣ်အသးသမူလၢာ်လၢဒၢလီၢ်အပူၤ အတၢ်မၤအသးတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ

လံာ်လဲၢ်ပီးလီသ့ၣ်တဖၣ်
ကွၢ်, ကနၢ် မ့တမ့ၢ် ဖး

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤလၢ နဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤအၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကမၤသကိးတၢ် လၢနကဒၢဘၣ်နဖိမုာ်မုာ်အဂီၢ်.

ဖိသၣ်ဆံး ဒိၣ်ထီၣ် ဒီး အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်ဂီၤမူ ဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် ဖုၣ်ကီးဖိ

တၢ်ဂီၤမူ ဘံၢ်ဒံၢ်အိၣ် ဖုၣ်ကီးဖိ န့ၣ်ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပိာ်မုၣ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိ မၤဝဲသ့ ဃုာ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤအၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အတၢ်စီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ဒ်သိး ကမၤလီၤဆှၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ ဖိသၣ်အသးသမူလၢဒၢလီၢ်အပူၤအဂီၢ်

This video has in-language and English closed captions.

လံာ်ဖိလၢနဆီၣ်လီၤကနၢ်/ဖးသ့

လံာ်ဖိအံၤပၣ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခဲလၢာ်လၢနကနၢ်အကလုၢ်သ့. ပိာ်မုၣ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ကနၢ်ဒီးဖးဝဲ လံာ်ဖိအံၤ လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအတၢ်ဆၢကတီၢ်သ့. အအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဂီၤဘၣ်ဃး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်.

The audio content is the same as the PDF booklet below.

လံာ်ဖိ

လံာ်ဖိ (PDF) အံၤဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ကစီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒ်သိး ကဒၢဘၣ်မုာ်မုာ် ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ ဖိသၣ်အသးသမူလၢာ်ဝဲလၢဒၢလီၢ်အပူၤ ကလီၤဆှၤအဂီၢ်.

ဘၣ်ဃးဒီး

ပတၢ်ပညိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢ ပကမၤစၢၤၦၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲပိာ်မုၣ်တဖၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ, ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲမၤစၢၤၦၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲတၢ်လၢအမၤသ့ဒ်သိးအတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ ဖိသၣ်အသးသမူလၢာ်ဝဲလၢဒၢလီၢ်အပူၤ ကလီၤဆှၤအဂီၢ်လီၤ.

ဖိသၣ်ဆံး ဒိၣ်ထီၣ် ဒီး အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ လံာ်လဲၢ်ပီးလီတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုာ်အိၣ်ထီၣ်အီၤ ဃုာ်ဒီး ၦၤတဝၢဖိလၢကတိၤ အါရါဘံး, ဒါရံး, ဒံ(န)ခၤ, ဒီး ကညီကျိာ် သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.

Centre of Research Excellence in Stillbirth (Stillbirth CRE) မၤသကိးတၢ်ဒီး Stronger Futures CRE လၢ Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) ဒီး Multicultural Centre for Women’s Health (MCWH) လၢကဒုာ်အိၣ်ထီၣ် လံာ်လဲၢ်ပီးလီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဂီၢ်.

ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ

ဖိသၣ်ဆံး ဒိၣ်ထီၣ် ဒီး အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်မၤတခါအံၤန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤလၢ Australian Government အအိၣ်လီၤ.

Stillbirth CRE ယုၢ်ယီၢ်ပာ်ကဲဝဲ အီၣ်စထြ့လံယါ အၦၤထူလံၤဖိ ဒီးထီရ့ၣ်ၦၤကီးဖိတဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ၦၤအိၣ်ထူလံၤ လၢကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤအပူၤဒီးမ့ၢ်ဝဲကီၢ်ကစၢ်ဖဲ တၢ်လီၢ်အံၤလၢ ပအိၣ်, ပမၤလိ, ဒီးပမၤတၢ်အလီၢ်အံၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.